Faith Hope Love Mission

Bible Study View

Acts of the Apostles

BACK TO BOOK LIST
# Chapter Study Date PDFMP3Video

1

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 1:1-11 Սեպտեմբեր/September 16, 2009

2

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 1:12-26 Սեպտեմբեր/September 23, 2009

3

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 2:1-13 Սեպտեմբեր/September 30, 2009

4

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 2:42-47, 3:1-10 Հոկտեմբեր/October 14, 2009

5

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 3:11-26 Հոկտեմբեր/October 21, 2009

6

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 4:1-22 Հոկտեմբեր/October 28, 2009

7

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 4:23-37 Նոյեմբեր/November 4, 2009

8

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 5:1-16 Նոյեմբեր/November 11, 2009

9

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 5:17-42 Նոյեմբեր/November 18, 2009

10

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 6:1-15 Դեկտեմբեր/December 2, 2009

11

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 7:1-29 Դեկտեմբեր/December 9, 2009

12

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 7:30-53 Դեկտեմբեր/December 16, 2009

13

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 8:1բ-13 Յունուար/January 20, 2010

14

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 8:14-40 Յունուար/January 27, 2010

15

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 9:1-9 Փետրուար/February 3, 2010

16

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 9:10-31 Փետրուար/February 17, 2010

17

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 9:32-43, 10:1-8 Փետրուար/February 24, 2010

18

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 10:9-33 Մարտ/March 3, 2010

19

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 10:34-48 Մարտ/March 10, 2010

20

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 11:1-18 Մարտ/March 17, 2010

21

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 11:19-30 Ապրիլ/April 14, 2010

22

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 12:1-19 Ապրիլ/April 21, 2010

23

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 12:20-25, 13:1-12 Ապրիլ/April 28, 2010

24

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 13:13-43 Մայիս/May 5, 2010

25

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 13:44-52, 14:1-7 Մայիս/May 19, 2010

26

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 14:8-28 Մայիս/May 26, 2010

27

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 15:1-21 Յունիս/June 02, 2010

28

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 15:22-41 Յունիս/June 9, 2010

29

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 16:1-15 Սեպտեմբեր/September 15, 2010

30

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 16:16-26 Սեպտեմբեր/September 22, 2010

31

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 16:27-40 Սեպտեմբեր/September 29, 2010

32

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 17:1-15 Հոկտեմբեր/October 6, 2010

33

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 17:16-34 Հոկտեմբեր/October 13, 2010

34

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 18:1-17 Հոկտեմբեր/October 20, 2010

35

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 18:18-28 Հոկտեմբեր/October 27, 2010

36

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 19:1-22 Նոյեմբեր/November 10, 2010

37

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 19:23-40 Նոյեմբեր/November 17, 2010

38

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 20:1-16 Նոյեմբեր/November 24, 2010

39

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 20:17-27 Դեկտեմբեր/December 1, 2010

40

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 20:28-38 Դեկտեմբեր/December 8, 2010

41

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 21:1-26 Դեկտեմբեր/December 15, 2010

42

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 21:27-40 Դեկտեմբեր/December 22, 2010

43

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 22:1-29 Յունուար/January 12, 2011

44

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 22:30, 23:1-11 Յունուար/January 19, 2011

45

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 23:12-35 Յունուար/January 26, 2011

46

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 24:1-27 Փետրուար/February 2, 2011

47

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 25:1-27 Փետրուար/February 9, 2011

48

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 26:1-23 Փետրուար/February 16, 2011

49

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 26:24-32, 27:1-26 Մարտ/March 9, 2011

50

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 27:27-44, 28:1-10 Մարտ/March 16, 2011

51

Գործք Առաքելոց/Acts of the Apostles 28:11-31 Մարտ/March 23, 2011

Join us for Bible Study every Tuesday @ 7:30pm

 

725 N Central Ave, Glendale, CA 91203

Get Directions
;