Faith Hope Love Mission

Bible Study View

Prayer Nights

BACK TO BOOK LIST
# Chapter Study Date PDFMP3Video

1

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Յունիս/June 30, 2017

2

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Մարտ/March 1, 2019

3

Փառաբանական երեկոյ/Night of praise Յունիս/June 29, 2010

4

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Փետրուար/February 17, 2017

5

Ապաշխարութեան աղօթքներ եւ հոգեւոր խորհրդածութեան երեկոյ Մարտ/March 30, 2021

6

Աղօթքի գիշեր/Prayer night Մարտ/March 17, 2016

7

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Սեպտեմբեր/September 7, 2018

8

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Յունուար/January 26, 2018

9

Ապաշխարութեան Աղօթքներ/Penitence Prayers Յունիս/June 9, 2020

10

Փառաբանութեան երեկոյ/An evening of praise Յունիս/June 30, 2010

11

Ապաշխարութեան եւ բժշկութեան երեկոյ/Night of prayers for repentance & healing Ապրիլ/April 12, 2011

12

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Հոկտեմբեր/October 11, 2013

13

Հայ զինուորի համար աղօթքի երեկոյ/Prayer night for Armenian soldier Ապրիլ/April 7, 2016

14

Ապաշխարութեան եւ բժշկութեան երեկոյ/Repentance and healing night Դեկտեմբեր/December 23, 2008

15

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Ապրիլ/April 3, 2015

16

Աղօթքի գիշեր/Prayer night Մարտ/March 20, 2018

17

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Յուլիս/July 29, 2016

18

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Յունուար/January 8, 2016

19

Աղօթքի երեկոյ մեր Հայրենիքի համար/Prayer night for our Homeland Armenia Մայիս/May 1, 2018

20

Ապաշխարութեան եւ հոգեւոր խորհրդածութեան երեկոյ/An evening of repentance and spiritual contemplation Մարտ/March 26, 2015

21

Ապաշխարութեան եւ հոգեւոր խորհրդածութեան երեկոյ/An evening of repentance and spiritual contemplation Ապրիլ/April 9, 2019

22

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev & Liliya Gulumian Մարտ/March 28, 2014

23

Աղօթքի ժամ/Prayer hour by Rev. Barthev Gulumian Ապրիլ/April 5, 2013

24

Աղօթքի եւ հոգեւոր խորհրդածութեան երեկոյ/Evening of prayer and spiritual contemplation Ապրիլ/April 4, 2017

25

Ապաշխարութեան եւ բժշկութեան երեկոյ/Night of prayers for repentance & healing (Ապրիլ/April 10, 2014) Ապրիլ/April 10, 2014

Join us for Bible Study every Tuesday @ 7:30pm

 

725 N Central Ave, Glendale, CA 91203

Get Directions
;