Faith Hope Love Mission

Bible Study View

Religious Subjects

BACK TO BOOK LIST
# Religious Subjects Chapter PDFMP3Video

1

Յիսուսի
միացած
ապրիլ
ամբողջ
կեանք մը/Life
forever in Christ!
Յիսուսի միացած ապրիլ ամբողջ կեանք մը/Life forever in Christ!

2

Ի՞նչ կը
նշանակէ
Քրիստոսով
եղբայր եւ
քոյր
ըլլալ/How to be
brothers and sisters
in Christ
Ի՞նչ կը նշանակէ Քրիստոսով եղբայր եւ քոյր ըլլալ/How to be brothers and sisters in Christ

3

Փիլիպպեցիս/Philippians
1:1-11
Փիլիպպեցիս/Philippians 1:1-11 (Փետրուար/February 12, 2013) (St. Leon Cathedral, Burbank)

4

Ի՛նչ
հիմնական
տարբերութիւններ
կան Հայ
Եկեղեցւոյ
երեք
յարանուանութեանց
միջեւ (Գ.
մաս)
Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Գ. մաս)

5

Հայկական
տօներ եւ
աւանդութիւններ/Armenian
feasts and
traditions
Հայկական տօներ եւ աւանդութիւններ/Armenian feasts and traditions

6

Ի՛նչ
հիմնական
տարբերութիւններ
կան Հայ
Եկեղեցւոյ
երեք
յարանուանութեանց
միջեւ (Բ.
մաս)
Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Բ. մաս)

7

Ի՛նչ
հիմնական
տարբերութիւններ
կան Հայ
Եկեղեցւոյ
երեք
յարանուանութեանց
միջեւ (Ա.
մաս)
Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Ա. մաս)

8

«Ինչպէ՞ս
կարելի է
յաղթահարել
մահուան
վախը
հաւատքի
միջոցով»
(հարցազրոյց
Հայր
Պարթեւի
հետ, ՀԲԸՄ-ի
Հայ Կին
մասնաճիւղի
հեռուստային
յայտագրէն)
(Մայիս/May 13,
2022)
«Ինչպէ՞ս կարելի է յաղթահարել մահուան վախը հաւատքի միջոցով» (հարցազրոյց Հայր Պարթեւի հետ, ՀԲԸՄ-ի Հայ Կին մասնաճիւղի հեռուստային յայտագրէն)

9

Ո՞վ է
աշխարհի
ամենէն
հարուստ
մարդը/Who is
the richest man
alive?
Ո՞վ է աշխարհի ամենէն հարուստ մարդը/Who is the richest man alive?

10

Ի՞նչ է
տարբերութիւնը
կարիքին եւ
ցանկութեան/What's
the difference
between want & need
Ի՞նչ է տարբերութիւնը կարիքին եւ ցանկութեան/What's the difference between want & need

11

Փառքը միշտ
Աստուծոյ
կը
պատկանի/Glory
is always to God!
Փառքը միշտ Աստուծոյ կը պատկանի/Glory is always to God!

12

Բացատրութիւն
Ս.
Պատարագի/Explanation
of the Holy Mass։
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Բացատրութիւն Ս. Պատարագի/Explanation of the Holy Mass։ Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 27, 2006)

13

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Դեկտեմբեր/December 5, 2006)

14

Երիտասարդ
մը ինչպէ՞ս
կրնայ
դժուարութիւններէ
դուրս
գալ/How could
youth overcome hard
aches?
Երիտասարդ մը ինչպէ՞ս կրնայ դժուարութիւններէ դուրս գալ/How could youth overcome hard aches? (Մարտ/March 10, 2007)

15

Ինչո՞ւ
Յիսուս
աշխարհ
եկաւ/Why did
Jesus come to this
world?
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Ինչո՞ւ Յիսուս աշխարհ եկաւ/Why did Jesus come to this world? Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Հոկտեմբեր/October 23, 2007)

16

Աստուածաշունչին
կարեւորութիւնը/The
importance of the
Bible
Աստուածաշունչին կարեւորութիւնը/The importance of the Bible (Սեպտեմբեր/September 11, 2007)

17

Ինչո՞ւ
չորս
Աւետարաններ
կան/Why are there
four Gospels?
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Ինչո՞ւ չորս Աւետարաններ կան/Why are there four Gospels? Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մայիս/May 22, 2007)

18

Նեղութեան
ժամանակ
Աստուած
մեզ
կ'օգնէ՞/Does
God help us in the
hour of need?
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Նեղութեան ժամանակ Աստուած մեզ կ'օգնէ՞/Does God help us in the hour of need? Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մարտ/March 27, 2007)

19

Աստուած
մեր
Արարիչն
է/God is our
Creator:
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Աստուած մեր Արարիչն է/God is our Creator: Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Փետրուար/February 6, 2007)

20

Ի՞նչպէս
դաստիարակել
մանուկն ու
պատանին/How
to educate children
& youth
Ի՞նչպէս դաստիարակել մանուկն ու պատանին/How to educate children & youth (Հոկտեմբեր/October 14, 2008)

21

Քրիստոս
ո՞ր օրը
ծնաւ/What day
did Jesus born?
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Քրիստոս ո՞ր օրը ծնաւ/What day did Jesus born? Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Դեկտեմբեր/December 16, 2008)

22

Աստուած
մեղքը պիտի
կործանէ/God
will destroy the
sin!
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Աստուած մեղքը պիտի կործանէ/God will destroy the sin! Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մայիս/May 20, 2008)

23

Ո՞վ է Սուրբ
Հոգին/Who is
the Holy Spirit
Ո՞վ է Սուրբ Հոգին/Who is the Holy Spirit (Մայիս/May 6, 2008)

24

666,
Սատանային
թի՞ւը/666,
Devil's number?
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
666, Սատանային թի՞ւը/666, Devil's number? Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մարտ/March 11, 2008)

25

Հալէպի Ս.
Քառասնից
Մանկանց
Եկեղեցւոյ
մէջ
պատահած
հրաշքին
մասին/The
miracle of Forty
Martyrs' Church in
Aleppo
Հալէպի Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ մէջ պատահած հրաշքին մասին/The miracle of Forty Martyrs' Church in (Մարտ/March 31, 2009)

26

Յիսուսի
Աւետարանը
միակ
ճշմարիտ
Աւետարանն
է/The Gospel of
Jesus is the only
true Gospel!
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Յիսուսի Աւետարանը միակ ճշմարիտ Աւետարանն է/The Gospel of Jesus is the only true Gospel! Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Ապրիլ/April 28, 2009)

27

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 8, 2010)

28

Առողջութիւն
եւ փող/Health
and money:
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Առողջութիւն եւ փող/Health and money: Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Նոյեմբեր/November 9, 2010)

29

Ովքե՞ր են
Հրեշտակները/Who
are the Angels
Ովքե՞ր են Հրեշտակները/Who are the Angels (Յունիս/June 23, 2010)

30

Թաղե՞լ թէ
դիակիզել/Bury
or cremate?
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Թաղե՞լ թէ դիակիզել/Bury or cremate? Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 23, 2010)

31

Ս.
Հաղորդութեան
Խորհուրդը/The
Sacrament of Holy
Communion
Ս. Հաղորդութեան Խորհուրդը/The Sacrament of Holy Communion (Յունիս/June 15, 2010)

32

Ս. Մարիամ
Աստուածածինը
հայ
աղօթքներուն
մէջ/Who is St.
Mary based to the
armenian prayers
Ս. Մարիամ Աստուածածինը հայ աղօթքներուն մէջ/Who is St. Mary based to the armenian prayers (Յուլիս/July 8, 2011)

33

Ս. Մարիամ
Աստուածածինը
հայ
շարականներուն
մէջ/Explanation
of the roll of St.
Mary in the armenian
hymns
Ս. Մարիամ Աստուածածինը հայ շարականներուն մէջ/Explanation of the roll of St. Mary in the armenian hymns (Յուլիս/July 1, 2011)

34

Դրախտի հող
երկրի
վրայ/Paved
paradise on earth:
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Դրախտի հող երկրի վրայ/Paved paradise on earth: Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մարտ/March 30, 2011)

35

Կախարդներ
եւ
կախարդութիւն/Witches
and witchcraft
Կախարդներ եւ կախարդութիւն/Witches and witchcraft (Մայիս/May 10, 2011)

36

Ի՞նչ է
Հալուինը/What's
the real meaning of
Halloween: Հարց
պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Ի՞նչ է Հալուինը/What's the real meaning of Halloween: Հարց պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Հոկտեմբեր/October 17, 2013)

37

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 26, 2014)

38

Ս.Վարդանանք-Ս.Ղեւոնդեանք/St.Vartanank-St.Ghevontyank:
Հարց-պատասխան/Q&A
night
Ս.Վարդանանք-Ս.Ղեւոնդեանք/St.Vartanank-St.Ghevontyank: Հարց-պատասխան/Q&A night (Փետրուար/February 27, 2014)

39

Աստղաձուկին
պատմութիւնը/Starfish
story
Աստղաձուկին պատմութիւնը/Starfish story (Յունուար/January 31, 2014)

40

Կրթութիւն
եւ
դաստիարակութիւն/The
importance of
education and
discipline
Կրթութիւն եւ դաստիարակութիւն/The importance of education and discipline (Յունուար/January 31, 2014)

41

Դաջելը
մեղք
ունի՞/Is
Tattooing a sin?
Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
(Մայիս/May 15,
2014)
Դաջելը մեղք ունի՞/Is Tattooing a sin? Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մայիս/May 15, 2014)

42

Ի՞նչ է
Տեառնընդառաջը/Feast
of the Presentation
of the Lord to the
Temple
(Dyarnūntarach)
Ի՞նչ է Տեառնընդառաջը/Feast of the Presentation of the Lord to the Temple (Dyarnūntarach) (Փետրուար/February 13, 2014)

43

Ո՞վ է Սուրբ
Հոգին/Who is
the Holy Spirit
Ո՞վ է Սուրբ Հոգին/Who is the Holy Spirit (Մայիս/May 29, 2014)

44

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մարտ/March 19, 2015)

45

Աստուած
ի՞նչ կ'ըսէ
վիժումի
մասին/What does
God say about
abortion?
Աստուած ի՞նչ կ'ըսէ վիժումի մասին/What does God say about abortion? (Յունիս/June 23, 2016)

46

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Մարտ/March 31, 2016)

47

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 30, 2016)

48

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 27, 2017)

49

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Փետրուար/February 14, 2017)

50

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 20, 2017)

51

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Փետրուար/February 27, 2018)

52

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Յունիս/June 25, 2019)

53

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Փետրուար/February 5, 2019)

54

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Դեկտեմբեր/December 28, 2021)

55

Հարց-պատասխանի
երեկոյ/Q&A
night
Հարց-պատասխանի երեկոյ/Q&A night (Սեպտեմբեր/September 21, 2021)

56

Խորհրդածութեան
երեկոյ/Reflection
night
Խորհրդածութեան երեկոյ/Reflection night (Փետրուար/February 15, 2022)

Join us for Bible Study every Tuesday @ 7:30pm

 

725 N Central Ave, Glendale, CA 91203

Get Directions
;