#TitlePDF
1 ԱՂՕԹՔ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵՆԷ ՄԸ ԵՏՔ
2 ԱՂՕԹՔ ԲԱՐԻ ՕՐՈՒԱՆ ՀԱՄԱՐ
3 ԱՂՕԹՔ ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
4 ԱՂՕԹՔ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵՆԷ ՄԸ ԵՏՔ
5 ԱՂՕԹՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԷՆ
6 ԱՂՕԹՔ Ս. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՍՏԱՆԱԼԷ ԵՏՔ
7 ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻԻՆ
8 ԱՂՕԹՔ ՑԱՒԻ ՈՒ ՆԵՂՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
9 ԱՂՕԹՔ՝ ՈՐԴԻԻՆ
10 ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
11 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՒ ԱՂՕԹՔԻ ԵՌԱՆԴ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
12 ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
13 ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԽՆԴՐԱՆՔ
14 ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴՐԱՆՔ
15 ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
16 ԱՍՏՈՒԾՄԷ ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԲԱՐԻ ՎԱԽՃԱՆ
17 ԱՐԹՆՆԱԼՈՒՆ ՊԷՍ
18 ԱՐՁԱԿՈՒՄ
19 ԲԱՐԻ ՎԱԽՃԱՆԻ ԽՆԴՐԱՆՔ
20 ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ
21 ԳՈՐԾԻ ՍԿՍԵԼԷ ԱՌԱՋ
22 ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔՆԵՐ ԱՄԷՆ ԱՌԻԹԻ ՀԱՄԱՐ
23 ԵԿԵՂԵՑԻ ՄՏԱԾ ԱՏԵՆ
24 ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԵԼԱԾ ԱՏԵՆ
25 ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
26 ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԱՂՕԹՔ՝ ՔՆԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄՈՒՆ
27 ԶՂՋՈՒՄ ԵՒ ՀԱՒԱՏԱՄՔ
28 ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
29 ԽՆԴՐԱՆՔ
30 ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
31 ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ
32 ԿԱՆՈՒԽ ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
33 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴՐԱՆՔ
34 ԿԵՐԱԿՈՒՐՆԵՐԷՆ ԱՌԱՋ
35 ԿԵՐԱԿՈՒՐՆԵՐԷՆ ԵՏՔ
36 ԿԷՍՕՐՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ
37 ՀԱՄԱՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԽՆԴՐԱՆՔ
38 ՀԱՒԱՏՔԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ
39 ՀԱՒԱՏՔԻ ՀԱՆԳԱՆԱԿԸ
40 ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆ
41 ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԵՆԷ ԿԱՄ ՔՆԱՆԱԼԷ ԱՌԱՋ
42 ՆԵՐՈՒՄ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻԻՆ
43 ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
44 ՇՆՈՐՀՔ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
45 ՈԵՒԷ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿՍԵԼԷ ԱՌԱՋ
46 ՉԱՐԷՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԵԼՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՂՕԹՔ
47 ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՀԱՒԱՏՔԻ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
48 ՔՆԱՆԱԼԷ ԱՌԱՋ
49 ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴՐԱՆՔ
50 ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
51 ՕՐԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒՆ
52 ՕՐԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒՆ
53 ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
54 ԱՂՕԹՔ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ԱՆՁԻՆ
55 ԱՂՕԹՔ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼԻ_2
56 ԱՆՅԻՇԱՉԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
57 ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ, ՄԱՐԳԱՐԷՆԵՐՈՒ, ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ
58 ԱՍՏՈՒԱԾ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
59 ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
60 ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՀՈՎԱՆԻՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
61 ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆԸ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
62 ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՊԱՏՈՒԻՐԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
63 ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ՀԱՆԳԻՍՏԻ ԱՂՕԹՔ
64 ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
65 ԵՐԵԿՈՅԻ ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
66 ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
67 ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
68 ԼՈՒՍԱԲԱՑԻ ԱՂՕԹՔ
69 ԽԱՂԱՂ ԿԵԱՆՔ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
70 ԽԱՂԱՂ ՔՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
71 ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՂՕԹՔ
72 ԽՈՍՏՈՎԱՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
73 ՀԱՒԱՏՔԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ
74 ՀՒՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷ ԲՈՒԺՈՒԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
75 ՄԵՐ ՆՄԱՆՆԵՐԸ ՅԻՇԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
76 ՄՏՔԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
77 ՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԶԱՍՏՈՒԱԾ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
78 ՆԵՐՈՒՄ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
79 ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐԸ ՅԻՇԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
80 ՉԱՐԷՆ ՓՐԿՈՒԵԼՈՒ ԶՕՐԱՒՈՐ ԱՂՕԹՔ
81 ՉԱՐԻՆ ԹԱԿԱՐԴՆԵՐԷՆ ԱԶԱՏՈՒԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
82 Ս. ԽԱՉԻՆ ՀՈՎԱՆԻՆ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
83 Ս. ՀՈԳԻՈՎ ԶՕՐԱՆԱԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
84 Ս. ՀՈԳՒՈՅ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
85 ՍՈՒՐԲԵՐԸ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ԱՂՕԹՔ
86 ՏԷՐՈՒՆԻ ՏՕՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
87 ՕՐՀՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ
88 ՕՐՀՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ