Հակաճառութիւն Ընդդէմ Երկաբնակաց

By: Ստեփանոս Օրբելեան


In Stock - $10 Add to Cart


Աշխատութիւնը բաղկացած է 12 գլուխներէ, որոնք նուիրուած են դաւանաբանական վիճելի հարցերուն, մասնաւորապէս՝ Քրիստոսի բնութեան հարցին, երկու բնութիւններու հերքման, Ս. Հաղորդութեան խորհուրդի ժամանակ գինիի հետ ջուր խառնելուն, Քրիստոսի աստուածային եւ մարդկային բնո