«Որ զնախագրեալսն յառաջագոյն» (Հարց ԴԿ) (Յակոբ Ա. կթղ. Կլայեցի) (Դեկտեմբեր/December 10, 2023)