«Անսկիզբն Հայր» (Շարական Հրեշտակապետաց. Հարց ԳԿ.) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 12, 2023)