Արբեցող վանականը (իրական դէպք): Մարդիկ երեւցածին կը նային, իսկ Աստուած՝ սրտին (Յունուար/January 26, 2024)