«Անսկիզն Աստուած անճառելի լոյս» (Կանոն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին Լուսաւորչացն Թադէոսի եւ Բարթուղմէոսի։ Օրհնութիւն ԲԿ) (Անյայտ շարականագիր) (Դեկտեմբեր/December 3, 2023)